Reglementen

  • INTERN REGLEMENT HSV

    Het Intern Reglement Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: Heistse Schutters Vereniging Vereniging Zonder Winstoogmerk Maatschappelijke zetel: Wespelaarsebaan 120, 3190 Boortmeerbeek Ondernemingsnummer: 0426 436 6454 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen Bankrekening: BE83 2300 0989 3515 Aansluitingsnummer: FROS: C-01035 Website: www.hsvshooting.be Hierna verder HSV genoemd. Sportinfrastructuur en definities: Olympische Schietsporthal Heiveld NV, Dreefvelden 1-3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver Artikel 1: Leden en aansluitingen Artikel 2: Taken en functies van de bestuursleden en medewerkers Artikel 3: Lidgelden en uittreksel uit het strafregister Dit geldt niet voor: Artikel 4: Geschillen Artikel 5: Schenkingen Artikel 6: Schietoefeningen Artikel 7: Schietstandreglement Behandel een wapen altijd alsof “het geladen is”, ook al bent U…

  • HSV- Privacyverklaring

    Algemene principes De Heistse Schuttersvereniging vzw (Hierna “HSV”), met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 120 vindt de bescherming van de privacy belangrijk. HSV verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming en streeft ernaar om uw gegevens slechts in overeenstemming met deze bepalingen te verwerken. Binnen deze context wordt ook naar onze statuten en bijhorend clubreglement verwezen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe HSV omgaat met de persoonsgegevens over u als houder, gebruiker, lid, betrokkene of begunstigde. HSV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is raadpleegbaar via de website http://www.hsvshooting.be/. Meer…