Reglementen

  • INTERN REGLEMENT HSV

    Het Intern Reglement Genomen ter uitvoering van de nieuwe Wapenwet van 8 juni 2006 en latere wijzigingen; Genomen ter uitvoering van artikel 3, 11°, van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenning voorwaarden van schietstanden; Genomen ter uitvoering van de wet op de privacy van 25 mei 2018; In overeenstemming gebracht met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 1 mei 2019 en het latere KB; Tenzij anders bepaald hebben alle in dit Intern Reglement gebruikte begrippen dezelfde betekenis als die welke ze in de bovengenoemde wetten, K.B.’s en de uitvoeringsbesluiten daarvan hebben. Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: Heistse…

  • HSV- Privacyverklaring

    Algemene principes De Heistse Schuttersvereniging vzw (Hierna “HSV”), met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Wespelaarsebaan 120 vindt de bescherming van de privacy belangrijk. HSV verbindt zich ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming en streeft ernaar om uw gegevens slechts in overeenstemming met deze bepalingen te verwerken. Binnen deze context wordt ook naar onze statuten en bijhorend clubreglement verwezen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe HSV omgaat met de persoonsgegevens over u als houder, gebruiker, lid, betrokkene of begunstigde. HSV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is raadpleegbaar via de website http://www.hsvshooting.be/. Meer…