INTERN REGLEMENT HSV

Het Intern Reglement

 • Genomen ter uitvoering van de nieuwe Wapenwet van 8 juni 2006 en latere wijzigingen;
 • Genomen ter uitvoering van artikel 3, 11°, van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenning voorwaarden van schietstanden;
 • Genomen ter uitvoering van de wet op de privacy van 25 mei 2018;
 • In overeenstemming gebracht met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 1 mei 2019 en het latere KB;
 • Tenzij anders bepaald hebben alle in dit Intern Reglement gebruikte begrippen dezelfde betekenis als die welke ze in de bovengenoemde wetten, K.B.’s en de uitvoeringsbesluiten daarvan hebben.

Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder:

Heistse Schutters Vereniging

Vereniging Zonder Winstoogmerk

Maatschappelijke zetel: Wespelaarsebaan 120, 3190 Boortmeerbeek

Ondernemingsnummer: 0426 436 6454

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Bankrekening: BE83 2300 0989 3515

Aansluitingsnummer: FROS: C-01035

Website: www.hsvshooting.be

Hierna verder HSV genoemd.

Sportinfrastructuur en definities:

Olympische Schietsporthal Heiveld NV, Dreefvelden 1-3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver

 1. De infrastructuur bestaat onder andere uit:
  • Ontspanningsruimte / cafetaria: gedeelte van de infrastructuur waartoe alle personen toegang hebben om een drankje te nuttigen of met elkaar een praatje te maken. Hier mogen geen vergunning plichtige wapens opgeborgen of geplaatst mogen worden.
  • Wapenkamer: gedeelte van de infrastructuur waar vergunning plichtige vuurwapens opgeborgen/geplaatst worden in de voorziene rekken.
  • Schietstand: geheel van alle delen die horen tot de ter beschikking gestelde infrastructuur van een club die aan recreatief- of aan sportschieten doet en waarvan de exploitant een erkenning heeft ontvangen van de gouverneur van de provincie die bevoegd is voor het adres van de schietstand.
  •  Schietruimte vuurwapens: alle delen waar vergunning plichtige vuurwapens aanwezig kunnen zijn of gebruikt kunnen worden.
  • Schietruimte luchtwapens: alle delen waar enkel gebruik gemaakt wordt van luchtwapens en waar vuurwapens verboden zijn.
  • Sanitair blok: deel waar de toiletten, urinoirs en lavabo’s zich bevinden.
  • Burelen, leslokaal, technische ruimten en magazijnen: delen die aan de gebruikers toekomen volgens het huurcontract met Heiveld NV.
 • Schutter / gebruiker van de schietstand: lid van de vereniging of gebruiker die toegang heeft tot de schietstand en daar vuurwapens manipuleert.
 • Schietstandenbesluit: Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van erkenning voorwaarden van schietstanden, zoals gewijzigd en de latere wijzigingen.
 • Wapenvergunning: vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen die is afgegeven:
  • krachtens artikel 11 van de Wapenwet,
  • krachtens de wet van 3 januari 1933, voor zover de datum van afgifte, zoals vermeld op deze vergunning,
  • krachtens de wet van 3 januari 1933, indien de hernieuwing van de vergunning werd aangevraagd bij de bevoegde dienst overeenkomstig artikel 48, tweede lid, van de wapenwet, krachtens de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 en latere aanpassingen.
 • De Exploitant / Titularis van de erkenning: natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig artikel 20 van de wapenwet erkend is om de schietstand uit te baten.
 • Vertegenwoordigers: personen die, overeenkomstig artikel 3, 6°, van het schietstandenbesluit, door de exploitant aangesteld zijn om hem te vertegenwoordigen en aanwezig te zijn telkens er schietactiviteiten plaatsvinden zoals vermeld in de erkenning voorwaarden.
 • Toezichters / monitors / initiators: alle bestuurders, alle actieve leden en de door het bestuursorgaan of een bestuurder gevolmachtigde persoon al dan niet lid van de vereniging.
 • Baancommandant / Baancommissaris: verantwoordelijke voor het veilige verloop van de schietstonden.
 • Gerechtelijke ambtenaren van de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht die overeenkomstig artikel 27, § 1, derde lid, van de wapenwet, worden aangeduid en die een wapen dat tot hun voorgeschreven uitrusting behoort, in dienst dragen of voor de dienst voorhanden hebben.
 • Externe gebruiker: gebruiker van de schietstand die geen lid is van de vereniging, maar in de schietstand kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als een niet-schutter zijn.
 • Externe gebruiker: gebruiker van de schietstand die geen lid is van de vereniging, maar in de schietstand kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als een niet-schutter zijn.
 • Externe gebruiker: gebruiker van de schietstand die geen lid is van de vereniging, maar in de schietstand kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als een niet-schutter zijn.
 • Externe gebruiker: gebruiker van de schietstand die geen lid is van de vereniging, maar in de schietstand kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als een niet-schutter zijn.

Artikel 1: Leden en aansluitingen

 • De minimum leeftijd voor het gebruiken van de 25 meter en de 50 meter schietstand vuurwapens is bepaald op 16 jaar, voor de 10 meter luchtdrukstand is dit 6 jaar.
 • Leeftijden die betrekking hebben op het hanteren van wapens worden vastgesteld op:
  • tussen 6 jaar en 16 jaar: enkel luchtdrukwapens, zie § 4
  • tussen 16 jaar en 18 jaar: zie 3
  • vanaf 18 jaar: alle toegelaten wapens
 • Vanaf 16 jaar kan een voorlopige SSL aangevraagd worden, maar onder de 18 jaar is het gebruik van vuurwapens enkel toegestaan aan de houders hiervan onder begeleiding van een toezichter/monitor sportschieten.
 • Het gebruik van luchtdrukwapens door de jeugd (<16 jaar) is enkel toegelaten onder toezicht van een van de ouders of voogd of onder begeleiding van een volwassene aangeduid door het bestuursorgaan van HSV.
 • Personen jonger dan 16 jaar die van onbesproken gedrag zijn en wensen aangesloten te worden, moeten een schriftelijke aanvraag richten tot HSV met vermelding van naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum, geboorteplaats en moeten bij deze aanvraag een pasfoto voegen. Zij krijgen uitsluitend toegang tot de luchtschietstand. Zij mogen alleen onder toezicht een luchtpistool of luchtgeweer gebruiken.
 • Iedereen die ten volle 16 jaar oud en van onbesproken gedrag is en wenst aangesloten te worden, moet een schriftelijke aanvraag richten tot HSV met vermelding van naam, voornaam, beroep, nationaliteit, identiteitskaart- en rijksregisternummer, adres, geboortedatum, geboorteplaats en moet bij deze aanvraag een pasfoto bijvoegen. De kandidaat leden moeten vanaf de leeftijd van 18 jaar tevens een “uittreksel uit het strafregister” bijvoegen. Kandidaten die al lid zijn bij een andere schuttersvereniging en die over een geldige sportschutterslicentie beschikken, hoeven geen “uittreksel uit het strafregister” bij te voegen maar wel een kopie van de geldige sportschutterslicentie.
 • Minderjarigen moeten een ondertekende schriftelijke toelating van de ouders of voogd bijvoegen.
 • Het bestuursorgaan kan de kandidaat aanvaarden of weigeren. Het bestuursorgaan brengt de kandidaat schriftelijk of via e-mail op de hoogte bij weigering van zijn beslissing. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en zij moet niet gemotiveerd worden.
 • Door zijn aansluiting bij HSV als lid of door gebruik te maken van de schietinstallaties verbindt het lid of de gebruiker zich ertoe kennis te nemen van alle reglementen die de inwendige orde binnen de schietstand en schietruimte regelen en zich dienovereenkomstig te gedragen.
 • De instructies van de toezichters/monitors moeten steeds strikt worden opgevolgd.
 • De instructies van de toezichters/monitors moeten steeds strikt worden opgevolgd.

Artikel 2: Taken en functies van de bestuursleden en medewerkers

 • Voorzitter: Hij/Zij is belast met het dagelijks beheer, de veiligheid in de lokalen en zit de vergaderingen voor.
 • Secretaris: Draagt zorg voor de administratie. Hij/Zij of een vervanger woont eveneens de provinciale en nationale schuttersvergaderingen bij.
 • Penningmeester: Beheert alle financiën en bezittingen van de vereniging.
 • Bestuurders: Alle leden van het bestuursorgaan van de vereniging. Bestuurders zijn te allen tijde bevoegd om toe te zien op de veiligheid in de schietstand en de toepassing van de reglementen en voorschriften. Zij houden toezicht op de naleving van de Statuten, het Intern Reglement en de Algemene Veiligheid en gaan indien nodig naar de vergaderingen.

Artikel 3: Lidgelden en uittreksel uit het strafregister

 • Het lidgeld moet jaarlijks worden betaald aan de penningmeester of moet worden gestort op het rekeningnummer van HSV.
 • Het lidgeld moet uiterlijk voor 31 december voorafgaand aan het jaar van hernieuwing van het lidmaatschap betaald zijn, tenzij door het bestuursorgaan anders wordt vermeld in de jaarlijkse “uitnodiging tot betaling” van het lidgeld.
 • Alle leden van de vereniging moeten uiterlijk voor 31 december voorafgaand aan het jaar van hernieuwing van het lidmaatschap een “uittreksel uit het strafregister” (Model 596.1-5A-wapens) van ten hoogste drie maanden oud of een kopie van hun geldige sportschutterslicentie aan HSV overhandigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 3°, van het schietstandenbesluit, tenzij door het bestuursorgaan anders wordt vermeld in de jaarlijkse “uitnodiging tot betaling” van het lidgeld.

Dit geldt niet voor:

 • De gerechtelijke (ambtenaren van de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht die overeenkomstig artikel 27, § 1, derde lid van de wapenwet, worden aangeduid en die een wapen dat tot hun voorgeschreven uitrusting behoort, in dienst dragen of voor de dienst voorhanden hebben),
  • De houders van een geldig jachtverlof,
  • De houders van een geldige sportschutterslicentie of een geldige voorlopige sportschutterslicentie,
  • De houders, niet leden, van een geldige Europese vuurwapenpas afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie,
  • De houders van een aanstellingsbewijs als bijzonder jachtwachter als bedoeld in artikel 12, eerste lid, 4°, van de wapenwet,
  • De houders van een dagkaart, afgeven op grond van artikel 8, B, §3, van dit reglement.
  • De schutters die uitsluitend met niet-vuurwapens schieten,
  • De jeugdleden tot 16 jaar.
 • Bij laattijdige betaling of laattijdig bezorgen van bovengenoemd uittreksel of licentie wordt een sanctie (administratieve boete) toegepast. Aan de leden die nalaten aan deze verplichting te voldoen zal de toegang tot de schietstand geweigerd worden. Hun lidkaart zal worden ingehouden.
 • Als men niet betaald heeft voor 1 januari is men ontslagnemend, het bestuursorgaan kan voor individuele gevallen (ingeval van een aanvaardbare reden, hospitalisatie, ziekte, verblijf in het buitenland of verlof) hiervan afwijken.
 • Het bedrag van de lidgelden, bijdragen, boetes, e.a. worden bepaald en vastgesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 4: Geschillen

 • Elk geval, niet vermeld in de Statuten en onderhavig Intern Reglement, evenals geschillen en moeilijkheden in clubverband, worden door het bestuursorgaan behandeld met inachtneming van de individuele belangen en de clubbelangen in het bijzonder. Het bestuursorgaan kan bovendien de problemen naar de Algemene Vergadering verwijzen.
 • Ieder lid dat meent het slachtoffer te zijn van een verkeerde toepassing van de Statuten of onderhavig intern reglement, kan schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan. Het bezwaar dient uiterlijk binnen de 10 (tien) dagen volgend op het geschil te worden verzonden. De zaak wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering onderzocht en de betrokkene wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
 • Bij uitsluiting, na beslissing van de Algemene Vergadering, is het onder artikel 5, § 2, vermelde niet van toepassing en is geen beroep mogelijk.

Artikel 5: Schenkingen

 • Alle materialen of toestellen geschonken aan de vereniging blijven eigendom van HSV. Enkel indien de oorspronkelijke eigenaar er anders over beslist en dit uiterlijk binnen de maand na schenking schriftelijk mededeelt aan het bestuursorgaan, is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 6: Schietoefeningen

 • Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen vergunning plichtige vuurwapens manipuleren in de schietruimte:
  • De houders van een geldige wapenvergunning afgegeven op hun naam (Model 4),
  • De houders van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige sportschutterslicentie, voor zover zij het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen,
  • De houders van een geldig jachtverlof, voor zover zij het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen,
  • De houders van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie en van de documenten die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België vergunnen,
  • De houders van een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder jachtwachter, voor zover zij het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen,
  • De houders van een geldige dagkaart als occasioneel schutter, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, 1°, van het schietstandenbesluit,
  • De houders van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar of als verzamelaar, voor zover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud en testen,
  • De houders van het in artikel 9bis, §1, tweede lid van het KB tot uitvoering van de wapenwet bedoelde attest uitgereikt door of namens de provinciegouverneur waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de praktische proef.
 • Particuliere schutters die met vergunning plichtige wapens schieten en geen houder zijn van een geldige sportschutterslicentie, een geldige voorlopige sportschutterslicentie of een jachtverlof dienen eveneens aan de exploitant een “uittreksel uit het strafregister” voor te leggen indien ze hem dit document nog niet eerder hebben bezorgd. Deze verplichting geldt niet voor de schutters voor wie een dagkaart is ingevuld als bedoeld in artikel 8, B, §3, van dit reglement, maar kan in sommige gevallen wel door het bestuursorgaan als voorwaarde gesteld worden.
 • De houders van een geldige wapenvergunning kunnen in de schietruimte vuurwapens lenen van andere schutters, voor zover de geleende wapens van hetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt. Wordt er geschoten met een vergunning plichtig wapen dat geen eigendom is van de schutter dan dient deze laatste in het bezit te zijn van een geldige vergunning voor het type wapen in kwestie. Bovendien dient bedoelde schutter vergezeld te zijn van de eigenaar van het wapen.
 • De houders van een geldige sportschutterslicentie en van een geldige voorlopige sportschutterslicentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het sportschieten, in de schietruimte vuurwapens lenen van andere schutters, voor zover de geleende wapens behoren tot een wapencategorie waarvoor zij een geldige sportschutterslicentie of voorlopige sportschutterslicentie bezitten.
 • In alle gevallen geldt dat de wapens enkel worden uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op de schietstand en mits toestemming van hun bezitter.
 • Onder geen beding mogen vuurwapens van andere schutters worden gebruikt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Indien de uitlener niet aanwezig is, dient een schriftelijke toestemming te worden voorgelegd. De uitlener dient het wapen onmiddellijk na het schieten terug in ontvangst te nemen. Eventuele schade aan de wapens dient steeds door de ontlener te worden vergoed.
 • Om aan de schietoefeningen te kunnen deelnemen, moet ieder lid eveneens:
 • Bericht hebben gekregen dat het bestuursorgaan hem/haar aanvaard heeft en in orde zijn met alle administratieve en financiële verplichtingen.
 • Steeds in het bezit zijn van de lidkaart of badge van HSV of de daar aan gekoppelde lidkaart van het verbond, die men na betaling van het lidgeld ontvangt. Deze lidkaart dient zonder protest onmiddellijk te worden getoond aan om het even welk bestuurslid dat daarom vraagt.
 • Zich strikt houden aan het schietstandreglement.
 • Schietoefeningen kunnen slechts doorgaan indien er minstens twee personen aanwezig zijn waarvan min. één bestuurslid, monitor of aangesteld toezichter.
 • Vooraleer het schieten aan te vangen dienen alle schutters en bezoekers zich aan te melden in het clublokaal en zich onmiddellijk in het aanwezigheidsregister in te schrijven.
 • Steeds de wapen- en eventuele draagvergunning(en) kunnen tonen op vraag van een toezichter/monitor, lid van het bestuursorgaan, baancommissaris of een daartoe gevolmachtigd actief lid of aangesteld persoon.
 • Steeds de wapen- en eventuele draagvergunning(en) kunnen tonen op vraag van een toezichter/monitor, lid van het bestuursorgaan, baancommissaris of een daartoe gevolmachtigd actief lid of aangesteld persoon.
 • Verboden schiettechnieken:
  • Schieten op menselijke silhouetten,
  • Gewelddadige scenario’s,
  • Realistische situaties (uitgezonderd bij erkende trainingen),
  • Schieten vanuit dekking (uitgezonderd bij erkende trainingen),
  • Schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden,
  • Het gebruik van geluidsdempers,
  • Het gebruiken van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van schietdisciplines waar bij het gebruik van een holster voorgeschreven is,
  • Schieten vanuit de heup,
  • Schieten met miniatuurkanonnen.
 • Doelen:
  • Er mag op geen andere voorwerpen worden geschoten dan door de uitbater, bestuursorgaan of toezichter geleverd.
  • Normaal schiet men op I.S.S.F.- schietkaarten, verkrijgbaar in de cafetaria.
  • Er zijn ook andere doelen ter beschikking (dierensilhouetten, bowlingpin, etc.). Deze doelen mogen slechts gebruikt worden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:
   • Toestemming verkregen hebben van een toezichter of bestuurslid en de door hem opgelegde voorwaarden strikt toepassen. Deze toestemming is eenmalig en dient derhalve telkens opnieuw verkregen te worden.
   • De doelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het trainen en wedstrijdschieten van de disciplines waarvoor ze ontworpen zijn.
 • In de schietruimte mogen enkel wapens worden gedragen in het kader van trainingen of wedstrijden voor erkende dynamische disciplines (zoals b.v. IPSC). Onverminderd de reglementen die van toepassing zijn op de dynamische disciplines, zoals IPSC schieten, gelden de volgende regels voor het dragen van vergunning plichtige wapens in de schietruimte:
  • de wapens worden ongeladen gedragen in een holster.
  • er mag zich geen gevuld magazijn in het wapen bevinden vooraleer het bevel gegeven wordt het wapen te laden.
  • na het beëindigen van de oefening dient het wapen te worden ontladen. Er dient nog één maal te worden droog gevuurd in de richting van de kogelvang. Het wapen kan slechts in de holster worden geplaatst nadat de toezichter vastgesteld heeft dat het wapen ongeladen is.
  • enkel de houders van een vergunning tot voorhand en hebben van een wapen, van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige sportschutterslicentie kunnen wapens dragen.
 • Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of doelen dan dewelke zijn toegelaten op de desbetreffende stand is verboden, uitgezonderd bij erkende trainingen van schietdisciplines waar bij het gebruik van een verplaatsbare kogelvang voorgeschreven is.

Artikel 7: Schietstandreglement

 • Het schietstandreglement valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 • De reglementen van FROS, V.S.K. vzw, I.S.S.F. of U.I.T. zijn eveneens van toepassing.
 • Gehoorbescherming en veiligheidsbril zijn verplicht te dragen in de schietstand.
 • Bij 3 (drie) overtredingen in hetzelfde kwartaal zal er een sanctie volgen (zie Artikel 12 van het Intern Reglement).
 • Artikelen 7C (dragen en in- en uitpakken van wapens) en 7 D (manipulatie van de wapens tijdens de schietstonden) zijn niet van toepassing op de korpstrainingen, politiediensten, ambassadebeveiliging, veiligheid of bewakingsondernemingen.
 • De titularis van de erkenning, de vereniging of haar bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit het gebruik van de schietstand of dat ontstaat ten gevolge van een ongeval.
 • Toegang tot de Schietruimte van de Schietstand:
 1. De toegang tot de schietruimte van de schietstand is ten strengste verboden aan:
 • Alle personen onder invloed van alcoholische dranken of in staat van dronkenschap.
 • De toegang is eveneens verboden aan alle personen onder invloed van gelijk welk product dat de normale geestestoestand kan beïnvloeden.
 • Alle leden, gebruikers en bezoekers dienen zich te allen tijde strikt te houden aan artikel 3, 9°, van het schietstandenbesluit (13/07/2000), dat als volgt luidt:
  • “Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd, en in geen geval binnen de schietruimte en de wapenkamer; in deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod; de toegang tot de schietstand is ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen” Het gebruik van alcoholische dranken, drugs of geneesmiddelen in de schietruimte is strikt verboden.
 • De in artikel 1 (pagina 2) van het intern reglement bedoelde personen (zijnde dus alle aangesloten leden) die vaststellen dat een schutter bij het begin van de schietbeurt kennelijk niet veilig wapens kan manipuleren door een staat van fysiek onvermogen (bv. depressie, zwakte, staat van dronkenschap, soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen) kunnen de betrokkene verzoeken de schietruimte en/of de schietstand te verlaten.
 • Alle personen vreemd aan de club, niet op uitnodiging en niet vergezeld van een actief lid of niet vergezeld van een door het bestuursorgaan of een bestuurder gevolmachtigde persoon.
 • De toegang tot de ruimten waar zich vuurwapens bevinden (schietstanden vuurwapens) is verboden voor minderjarigen beneden de 16 jaar (KB 13/07/2000).
 • Elke persoon die vuurwapens bij zich heeft moet zich voor het betreden van de schietstand onmiddellijk in het aanwezigheidsregister, als bedoeld in artikel 3, 4°, van het schietstandenbesluit, inschrijven.
 • De schutter dient zijn naam, evenals het type (bv. B=pistool, A=revolver, D=geweer GTR, etc.) en het kaliber van de gebruikte wapens te noteren. De datum van het bezoek, alsook het uur van aankomst en van vertrek dienen te worden genoteerd.
 • De exploitant, elke toezichter/monitor en elke bestuurder heeft op elk ogenblik en over de gehele infrastructuur het recht om ieder persoon die deze betreedt, er zich bevindt of deze verlaat op volgende voorwerpen en documenten te controleren en ze zich te laten voorleggen:
  • lidkaart van de vereniging;
  • legimitatie- of persoonsbewijs;
  • wapens en de wettige vergunningen die op deze wapens betrekking hebben;
  • munitie;
  • voorlopige of definitieve schutterslicentie;
 • Alle leden, gebruikers en bezoekers worden geacht hun volledige en spontane onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een dergelijke controle, bij weigering kan hun de toegang ontzegd worden.
 • De gebruikers kunnen zich toegang verschaffen tot de schietruimte van de schietstand via het voorziene badgesysteem. Iedereen moet verplicht badgen bij het betreden van de schietruimte van de schietstand. Het gebruik van de badge is strikt persoonlijk en mag onder geen enkel beding uitgeleend worden. Het verschaffen van toegang aan derden die niet over een badge beschikken is strikt verboden.
 • Het is bij wet niet toegelaten dat particuliere schutters tegelijkertijd van de schietstand gebruik maken samen met de politiediensten, ambassadebeveiliging, leden van veiligheid of bewakingsondernemingen e.a. ordediensten.
 • Toegang van kandidaat-leden tot de schietruimte van de schietstand:
 • Kandidaat-leden kunnen alleen de schietruimten van de schietstand betreden op uitnodiging van een bestuurslid, een actief lid of een ander lid mits voorafgaande toestemming van een bestuurslid. Voornoemde mogen kandidaat-leden uitnodigen in de schietruimten van de schietstand, doch enkel op de normale openingsdagen (trainingsdagen) van de club en maximum drie keer dezelfde persoon. Elk lid mag één genodigde schutter of aspirant-schutter meebrengen. Het lid is verantwoordelijk voor zijn genodigde. Hij/Zij moet nagaan of zijn/haar genodigde over de voorgeschreven wettelijke documenten beschikt en hij/zij moet tijdens de schietbeurt toezicht houden en mag zelf niet schieten. Indien er financiële voorwaarden verbonden zijn aan het schieten, dan moet hij/zij ervoor zorgen dat de genodigde daaraan voldoet. Het begeleidende lid is steeds verantwoordelijk voor het kandidaat-lid en dient diens naam en voornaam te vermelden in het register. Het begeleidend lid moet bij het kandidaat-lid blijven en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Een schutter die geen lid is van de vereniging kan ten hoogste drie maal per jaar van dit voorrecht gebruik maken. Uitzondering wordt gemaakt wanneer de genodigde deelneemt aan (officiële) wedstrijden die binnen de club georganiseerd worden.
 • Dit geldt eveneens voor bezoekers en/of genodigden andere dan kandidaat-leden. Bezoekers en/of genodigden zijn slechts in de schietruimten toegelaten wanneer ze begeleid worden door een schutter die zich in het register moet inschrijven.
 • Maximaal één maal per jaar kan een genodigde die niet beschikt over de nodige documenten om aan sportschieten te doen, kennismaken met de schietsport en vergunning plichtige wapens hanteren op de schietstand. Daarbij dienen de volgende regels te worden nageleefd:
  • de exploitant of de vertegenwoordiger vult vooraf een dagkaart in, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid,1°, van het schietstandenbesluit. Zij sturen binnen de zeven dagen een afschrift van deze dagkaart naar de provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de gastschutter.
  • de gastschutter wordt te allen tijde begeleid door een begeleider die daartoe door de exploitant of zijn vertegenwoordiger is aangeduid. De aangeduide begeleider van de gastschutter dient aan de voorwaarden te voldoen om zelf te zijn vrijgesteld van het afleggen van de praktische proef indien hij een vergunning zou aanvragen voor een wapen dat van hetzelfde type is als het wapen dat gebruikt wordt door de gastschutter (bv. de houder van een sportschutterslicentie die geldig is voor de wapencategorie waartoe het wapen behoord dat door de gastschutter zal worden gemanipuleerd).
  • De begeleider dient de gastschutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de werking van het wapen uit te leggen. Hij stelt het wapen ter beschikking en ziet erop toe dat het wapen veilig gemanipuleerd wordt. Na het schieten neemt de begeleider het wapen onmiddellijk terug in bezit.
 • Dragen, inpakken en uitpakken van wapens:

Behandel een wapen altijd alsof “het geladen is”, ook al bent U ervan overtuigd dat dit niet het geval is.

De uitdrukking “ik dacht” telt niet in de schietsport.

 • Het is ten strengste verboden wapens uit hun verpakking te halen of te tonen in de cafetaria.
 • De wapens dienen bij het betreden en verlaten van de schietstand volledig onzichtbaar, degelijk verpakt en ongeladen te zijn volgens de regels van de wet.
 • De wapens worden in- en uitgepakt op de voorziene schiettafels, met de loopmond naar het doel gericht. Een andere manier kan om veiligheidsredenen niet geduld worden.
 • Er mogen slechts 3 (drie) vuurwapenwapens uitgepakt op de schiettafel aanwezig zijn en 1 (één) type munitie.
  • De schutter moet ervoor zorgen dat het wapen ongeladen op de schiettafel ligt met de loop in de richting van het doel, indien men meer dan 1 (één) wapen op de schiettafel wenst te leggen dient men gebruik te maken van veiligheidsvlaggen om in de kamer te plaatsen (of een Nylon draad door de loop).
  • Karabijnen met open grendel en lege patroonhouder naast het wapen.
  • Revolvers met opengedraaide en lege trommel.
  • Halfautomatische wapens met open slede en lege patroonhouder naast het wapen.
 • Wapens waarvan de slede niet open blijft staan, moet men openhouden door er een voorwerp (veiligheidsvlag) tussen te steken.
 • Enkel tijdens wedstrijden mogen karabijnen ongeladen, met open grendel en zonder lader, nadat ze uitgepakt zijn op de schiettafel, gedragen met de loopmond naar boven en een veiligheidsvlag in de kamer, in het voorziene wapenrek geplaatst worden.
 • Alle vuurwapens verplaatsen van de ene schiettafel naar de andere mag alleen verpakt in zijn koffer of etuis.
 • De wapens mogen slechts uitgepakt worden op de schiettafel als het verwittigingsignaal uit is, dat er zich niemand tussen het doel en de vuurlijn bevindt en dat het niet door een baancommissaris verboden is.
 • Iedere schutter is ertoe gehouden zijn wapen na te zien na elk gebruik en moet er zich voor het opbergen van vergewissen dat er geen patroon in de loop, kamer, trommel, magazijn, buis of lader is blijven zitten.

 • Wapens dienen na de schietoefening te worden opgeborgen in de wapenkamer.
 • Manipulatie van de wapens tijdens de schietstonden:
 • Procedure voor ontwapenen en ontladen van het wapen.

Voor de pistolen:

 • verwijder eerst de lader uit het wapen.
  • trek vervolgens de slede helemaal naar achter en blokkeer ze in deze stand. Bij het achteruittrekken van de slede zal de patroon die in de kamer zat hieruit verwijderd worden en uit het wapen vallen.
  • controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg het wapen (met geopend sluitstuk dus) neer loop in de richting van de kogelvanger.
  • maak nu de lader leeg (ontlaadt de lader). Let er op dat tijdens al deze handelingen de loop van het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft.

Voor de revolvers:

 • neem met enkele vingers van de vrije hand de haan stevig vast (zodat men de haan kan tegenhouden bij het overhalen van de trekker).
  • houdt de haan in de achterste stand en haal de trekker over.
  • blijf kracht uitoefenen op de trekker en laat de haan zachtjes naar voor komen. Als de haan in de voorste stand is, wordt haan en trekker losgelaten.
  • open de trommel en verwijder (verdrijf) met behulp van de uitwerpstang (verbonden met de uitwerpster) de patronen uit de trommel. Let vooral bij deze laatste handeling ook goed op dat de loop van het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft. Het wapen mag wel wat naar boven gekanteld om het uitnemen van de patronen (of de hulzen) te vergemakkelijken, maar in het horizontale vlak moet het wapen op de kogelvanger gericht blijven.
  • leg het wapen met geopende trommel neer, de loop in de richting van de kogelvanger.

Voor de geweren:

 • indien het geweer een lader heeft dient deze altijd eerst te worden verwijderd.
  • vervolgens dient het sluitstuk achteruit gebracht te worden en afhankelijk van het model in deze stand verankerd te worden. Het sluitstuk moet hoe dan ook open blijven als het wapen wordt neergelegd. Is hiervoor geen vergrendeling voorzien of gebeurt deze vergrendeling door het inbrengen van een (lege) lader en wordt het sluitstuk met een veer dichtgedrukt, dan zal de schutter het sluiten (dichtgaan) van het sluitstuk verhinderen door in de uitwerpopening een voorwerp in te brengen (bijvoorbeeld een op maat gezaagd stukje hout, plastiek of veiligheidsvlag).
  • schutters met een pomp-action geweer en/of een lever-action geweer moeten extra aandacht besteden en er voor zorgen dat de buis geen patronen meer bevat (doorladen tot de buis leeg is) en sluitstuk open.
 • Er worden maximum 5 (vijf) patronen geladen in het magazijn of de lader voor wapens die vergund en gehouden zijn via de geldige sportschutterslicentie (op Model 9).
 • Alle vuurwapens die vergund zijn via een geldige wapenvergunning door de Gouverneur van zijn/haar provincie (op Model 4) mag men het maximum patronen laden volgens de geldende regels in de Belgische wapenwet die op dat moment van kracht is.
 • Tijdens het laden en bij iedere andere manipulatie van het wapen moet de loopmond van het wapen steeds in de richting van het doel gericht zijn, en de vinger van de trekker weg.
 • Elke manipulatie, oefening of tonen van een wapen buiten de vuurlijn is verboden.
 • Het is verboden een wapen van iemand anders aan te raken zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 • Voor een schietstand zonder automatisch doeltransport, wanneer iemand na een schietbeurt of om enige andere reden de schietbaan wil betreden, moet men steeds navraag doen bij de andere schutters en wachten totdat elk wapen veilig en ongeladen en met lege lader is neergelegd. Vooraleer men de schietbaan betreedt, moet de schietmonitor of zijn vervanger het verwittigingsignaal in werking stellen. Hij moet zich ervan vergewissen of alles veilig is en geeft vervolgens toelating om de schietbaan te betreden. De wapens mogen slechts geladen worden aan de vuurlijn wanneer het verwittigingsignaal uit is en, indien van toepassing, op bevel van de aangestelde baancommandant of monitor. Tijdens bepaalde speciale trainingen of wedstrijden en onder toezicht van een monitor of bestuurslid kan van deze regels afgeweken worden.
 • Veiligheidsmaatregel bij wisselen van de doelen:
  • Leg het wapen neer, ontlaadt, ontwapen en open het sluitstuk of trommel (veiligheidsprocedure),
  • Verwittig de andere (mede)schutters,
  • Wacht tot alle schutters de tijd gehad hebben om hun wapens te ontladen of leeg te schieten en de veiligheidsprocedure toe te passen, vergewis u van hun akkoord vooraleer men voorbij de vuurlijn gaat,
  • Controleer of alle wapens ontladen zijn en dat alle sluitstukken open zijn en de veiligheidsvlaggen geplaatst zijn,
  • Schakel de vuurlijnbeveiliging in (het alarm aan),
  • Ga voorbij de vuurlijn en vervang uw doel.
 • Vooraleer de vuurlijnbeveiliging uit te schakelen en aan de medeschutters te melden dat zij hun schietoefening kunnen hervatten, past het zorgvuldig te controleren dat er zich niemand tussen de vuurlijn en de doelen bevindt. Deze procedure wordt ook toegepast wanneer iemand (om welke reden ook) zich tussen de vuurlijnen de doelen wenst te begeven, bv om hulzen te rapen.
 • Voor een schietstand met automatisch doeltransport, is het ten strengste verboden de schietbaan te betreden. Men kan enkel de schietbaan betreden onder toezicht van een monitor of een bestuurder, tevens zal men dan de veiligheidsmaatregelen moeten naleven zoals hierboven vermeld in §6 en §7 voor schietstanden zonder automatisch doeltransport. Tijdens bepaalde speciale trainingen of wedstrijden en onder toezicht van een monitor of bestuurslid kan van deze regels afgeweken worden.
 • Wanneer het verwittigingsignaal en of de signalisatie lampen geactiveerd zijn of plots geactiveerd worden dient onmiddellijk de schietoefening te stoppen en de wapens te ontladen volgens de regels en neer te leggen.
 • Vanaf dat Uw persoonlijke schietplaats veilig is, is het ten strengste verboden wapens of munitie aan te raken. Dient men achter de veiligheidslijn plaats te nemen en de andere schutters aan te spreken ter controle van de gestelde situatie. Men dient direct een monitor, baancommissaris of hun aangestelde op te hoogte te brengen van de situatie. Enkel een monitor, baancommissaris of hun aangestelde heeft de bevoegdheid om het veiligheidssignaal te herstarten en de baan opnieuw vrij te geven om de schietoefeningen te hervatten.
 • Bij mogelijk defect van dit signaal moet de monitor of zijn vervanger het bevel geven: “SCHUTTERS, ONTLADEN, ONTWAPENEN EN WAPENS NEER” en moet iedere schutter onmiddellijk gevolg geven aan dit bevel en is het ten strengste verboden wapens of munitie aan te raken.
 • De schutter moet ervoor zorgen dat het wapen ongeladen op de schiettafel ligt met de loop in de richting van het doel.
  • Karabijnen met open grendel en lege patroonhouder naast het wapen.
  • Revolvers met opengedraaide en lege trommel.
  • Halfautomatische wapens met open slede en lege patroonhouder naast het wapen.-
  • Wapens waarvan de slede niet open blijft staan, moet men openhouden door er een voorwerp tussen te steken.
 • Het is verboden tijdens het schieten (schietoefening, training, etc.) een geladen wapen neer te leggen op de schiettafel. Eerst ontladen en dan pas neerleggen.
 • Schietincidenten tijdens de schietstonden:
 • Bij handelingen met het wapen, de loop steeds op doel gericht houden (het wapen niet draaien, het is de schutter de om het wapen heen moet draaien).
 • Kleine haperingen tijdens het schieten worden door de schutter op de schietplaats zelf hersteld, op een veilige manier met de loop richting doel.
  • Bij het schieten volgt een hapering: het schot gaat niet af, dit is een “Ketser”.
  • Minstens 30 seconden wachten, loop naar doel gericht;
  • Ontladen, lader uitnemen (of trommel openen);
  • Ontwapenen, wapen openen en kogel (uit de kamer) op de tafel laten vallen;
  • Lader en wapen moeten correct op de tafel neergelegd worden (eventueel veiligheidsvlag gebruiken);
  • Slechte kogel in de “Ketsersbak” deponeren.
 • Het schot gaat wel af maar is niet zoals het gewoonlijk moet zijn. Bij het schieten is er een abnormaal dof geluid (plof, doffe knal, geen normale terugslag, etc.).Dit gaan we een “Ploffer” noemen, (er bestaan andere benoemingen voor deze hapering). Dit is een ernstigere hapering, de kogelkop heeft mogelijks de loop van het wapen niet verlaten en kan dus nog in de loop zitten.
  • Absoluut geen volgend schot meer afvuren!
  • Ontladen, lader uitnemen (of trommel openen);
  • Ontwapenen (slede, grendel of trommel open en de kogelhuls op de tafel laten vallen);
  • Wapen (en eventueel lader) moeten correct op de tafel neergelegd worden (eventueel veiligheidsvlag gebruiken);
  • Controleren door middel van kuisborstel, stokje, lichtje (GSM), etc. of de loop vrij is (niet in de loop kijken) en er op letten dat bij handelingen met het wapen de loop steeds op doel gericht is!
 • Zit de kogelkop nog in de loop, alles correct inpakken (op de schutterstafel) en naar de wapenkamer brengen voor verder gevolg ( of naar de wapenmaker).
 • Andere haperingen (zie opleidingscursus o.a. stoofbuis) die het schieten verder beletten worden dadelijk gemeld aan de monitor van dienst of een bestuurslid. Onder diens toezicht zal het defect verholpen worden aan de schiettafel of in de jurykamer, of zal het wapen veilig worden ingepakt.
 • Bij andere incidenten (bv. het onklaar raken van uitrusting, schietstandverlichting, enz. ) moet de monitor van dienst het bevel geven: “Schutters, ontladen en wapens neer” en zal het incident verholpen worden.
 • Bij een ernstig schietincident:
  • Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de wapens uitvoeren,
  • Telefonisch de hulpdiensten verwittigen via telefoonnummer 112,
  • EHBO materiaal aanwenden, bevind zich aan de inkomdeur van elke stand,
  • De uitbater of zijn afgevaardigde verwittigen en minstens 1 bestuurslid,
  • Niemand mag het schietcomplex verlaten vooraleer de officiële instanties hun toestemming daarvoor gegeven hebben.
 • Monitoren tijdens de schietstonden:

Wordt beschouwd als verantwoordelijke baancommandant of monitor tijdens de schietstonden:

 • Ieder lid dat op dat ogenblik het verwittigingsignaal bedient of het bevel geeft bij defect van dit verwittigingsignaal. Hij is verantwoordelijk voor het veilig verloop van de schietstonden.
 • Iedereen moet zijn richtlijnen steeds onmiddellijk en zonder protest opvolgen.
 • Ieder bestuurslid of actief lid kan het gebruik van een bepaald wapen verbieden, de betrokkene moet zich hier zonder protest aan houden.
 • Beperkingen bij wapengebruik:
 • Toegelaten wapens op de 25m stand met automatisch doeltransport en de 25m multifunctionele stand: pistool, revolver en lange wapens categorie C en D tot max. 5000 joules. De maximale bezetting van deze stand is als volgt samengesteld: 12 of 13 schutters (afhankelijk van het gebruik op dat moment), 12 of 13 toezichters, 5 wachtende schutters, 5 toeschouwers. In bepaalde gevallen kan het bestuursorgaan anders beslissen.
 • Toegelaten wapens op de 50m stand: Enkel lange wapens met getrokken loop tot max. 5000 joules en Free Pistol op 50m. De maximale bezetting van deze stand is als volgt samengesteld: 10 schutters, 10 toezichters, 5 wachtende schutters, 5 toeschouwers. In bepaalde gevallen kan het bestuursorgaan anders beslissen.
 • Wapens die technisch niet in orde zijn mogen niet gebruikt worden.
 • Proefnemingen met wapens en munitie zijn verboden.
 • Volautomatisch vuren is verboden.
 • Het is verboden te schieten met zwart kruit.
 • Het is verboden om munitie met hardstalen kern, opensplijtende kogelkop, lichtkogels, lichtspoormunitie of kwikhoudende munitie te gebruiken.
 • Het afvuren van hagel patronen is verboden.
 • Het gebruik van herladen munitie (zelf gemaakte patronen) is strikt persoonlijk, op eigen risico en enkel toegestaan aan de maker van deze munitie in zijn eigen wapens.
 • Het is verboden van eender welke soort herladen munitie aan medeschutters door te geven of te verkopen.
 • Het is verboden van eender welke soort herladen munitie aan medeschutters door te geven of te verkopen.
 • Bijkomende Veiligheidsmaatregelen:
 • De eerste persoon die de schietruimte betreedt moet controleren of de afzuiging in werking is en controleren of het rode veiligheidslicht brand (geplaatst aan de toegangsdeur).
 • Alvorens de schietoefening kan gestart worden, moet er steeds iemand zijn die de taak van monitor op zich neemt. Dat geldt niet voor leden van ordediensten, gerechtelijke diensten of bewakingsagenten.
 • Alvorens de schietoefening te starten moet de monitor van dienst controleren of de schietaccommodatie in orde is en of de nooduitgangen vrij zijn.
 • Het zandlichaam van de kogelvang moet steeds lichtjes nat gespoten zijn.
 • Tijdens de schietoefeningen moet de afzuiginstallatie continu in werking zijn.
 • Indien zich een ongeval voordoet moet men onmiddellijk de dienst 112 bellen.
 • De jurykamer (indien van toepassing en bij gebruik) mag enkel worden betreden door de bestuursleden, de puntentellers, de baanmeesters en de actieve leden die als monitor optreden.
 • Tijdens het schieten is het verboden de schutters te hinderen of af te leiden.
 • Indien een schutter of een andere persoon een gevaarlijke toestand schept en hiervoor klacht wordt neergelegd bij het bestuursorgaan, dan wordt de bedoelde persoon ter verantwoording geroepen.
 • In de schietruimten en het gans complex geldt een algemeen rookverbod.
 • Onderhoud en Veiligheid:
 • Onderrichtingen voor de schutters:
  • Na elke schietoefening moet iedere schutter zijn schiettafel reinigen, zijn plaats aan de vuurlijn opkuisen en het vuil in de vuilnisbak deponeren.
  • De hulzen moeten opgeraapt worden en in de hulzenbak geworpen worden.
  • De deksels moeten steeds op de vuilnis- en hulzenbak worden geplaatst.
  • Papier en karton moeten gescheiden worden gehouden van plastiek en ander al dan niet recycleer baar materiaal.
  • Indien een schutter gebreken vaststelt aan de schietaccommodatie of aan de veiligheidsvoorzieningen, moet hij de toezichter/monitor of een van zijn eventuele vervangers, of bij gebrek aan voorgaande, een ander bestuurslid daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen.
  • Korpsen en andere gebruikers van de schietruimte dan clubgebruikers moeten de stand na het beëindigen van de schietoefeningen in minstens dezelfde toestand van reinheid als bij de aanvang van de oefeningen achterlaten.
  • Alle hulptuigen en speciale doelen dienen terug op de daarvoor bedoelde plaats van bewaring geplaatst te worden.

Artikel 8 – Bij Brand

 • Alle schutters / gebruikers worden geacht kennis te nemen van de veiligheidsvoorzieningen (Schietstandreglement, plaats brandblusapparaten, noodverlichting en nooduitgangen).
 • Het ventilatiesysteem uitschakelen voor het ontruimen van de schietstand.
 • Een kleine brandhaard moet onverwijld geblust worden met de aanwezige brandblussers.
 • Indien de brand niet kan worden bedwongen dient men de schietstand te ontruimen.
 • Bij brandmelding moet men steeds onmiddellijk het nummer 112 verwittigen.
 • Bij brandmelding moet iedereen zich onmiddellijk en ordelijk via de dichtstbijzijnde nooduitgang naar buiten begeven.
 • In de schietstand moet de toezichter/monitor van dienst het volgende bevel geven:

“SCHUTTERS, ONTLADEN, ONTWAPENEN, WAPENS NEER EN BEGEEF U VIA DE NOODUITGANG NAAR BUITEN.”

 • Jaarlijks moet één uitgebreide evacuatieoefening worden gehouden.

Artikel 9 – Plicht

§1 Bij inbreuken op de reglementen HEEFT IEDEREEN DE PLICHT DE OVERTREDERS OP HUN FOUTEN TE WIJZEN.

Bij moedwil of ernstige inbreuken moet het bestuursorgaan gewaarschuwd worden.

Denk er aan: UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDERE LEDEN PRIMEERT.

Het bestuursorgaan rekent op een goede medewerking en zelfdiscipline van ALLE LEDEN SCHUTTERS.

Artikel 10 – Sancties

 • De volgende sancties kunnen worden toegepast (bij 3 overtredingen per kwartaal, bij overtreding van de Statuten of het Intern Reglement):
  • Mondelinge verwittiging,
  • Schriftelijke verwittiging,
  • Voorlopige schorsing,
  • Definitieve uitsluiting.
 • Het bestuursorgaan onderzoekt ieder feit afzonderlijk alsook de eventuele toepassing van sancties.

Artikel 11 – Officiële Attesten en Dagkaarten

HSV- attesten, dagkaarten en andere briefwisseling kunnen alleen afgeleverd worden door het bestuur. Voor deze brieven moet steeds het originele HSV- papier met logo gebruikt worden.

Artikel 12 – Disciplines en Wedstrijden:

Luchtstand 10 meter:

 • Luchtpistool of luchtgeweer op de elektronische banen, schietkaarten, silhouetten of ander vast doel.

Stand vuurwapens 25m stand met automatisch doeltransport en de 25m multifunctionele stand:

 • Zimmer geweer (kamermunitie .22) op schietkaarten, silhouetten of ander vast doel op 10 meter.
 • Precisie schieten op stilstaande schietkaarten (alle toegelaten wapens).
 • Geweer, karabijn, pistool of revolver op schietkaarten of silhouetten of ander vast doel.
 • Duelschieten op tijd gestuurde weg klappende doelen.
 • Halfautomatische wapens; halfautomatisch / repeteergeweer of -karabijn, pistool of revolver op tijdgebonden weg klappende doelen.
 • Halfautomatisch / repeteergeweer of -karabijn, pistool of revolver op zijdelings bewegende doelen (lopende doelen) en practical shooting. Enkel in de multifunctionele stand.
 • Kegelschieten (Bowlingpinschieten) met vuistvuurwapens (al dan niet met tijdsclassificatie).
 • Kegelschieten (Bowlingpinschieten) met halfautomatische wapens; halfautomatisch / repeteer / enkelschotgeweer of -karabijn (al dan niet met tijdsclassificatie).
 • Snelvuur met handvuurwapen, pistool of revolver.
 • Silhouetten-schieten met veranderende afstand (al dan niet met tijdsclassificatie). Halfautomatische wapens; halfautomatisch / repeteergeweer of -karabijn, pistool of revolver.

Stand vuurwapens 50 meter:

 • Lange wapens met getrokken loop: precisieschieten op stilstaande schietkaarten, duelschieten op tijd gestuurde weg klappende doelen, silhouetten-schieten met veranderende afstand. Halfautomatisch / repeteergeweer of -karabijn, op zijdelings bewegende doelen (lopende doelen) en practical shooting.
 • Free-Pistol 50 meter discipline.

Artikel 13 – Administratieve Bepalingen

 • Alle gevallen die niet in onderhavig reglement zijn vervat, kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan daarin worden opgenomen. Wijzigingen aan dit intern reglement vereisen een eenvoudige meerderheid in het bestuursorgaan en worden met eenvoudige meerderheid aangenomen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuursorgaan.
 • In geval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen moet bijkomende uitleg worden gevraagd aan het bestuursorgaan of een bestuurder.
 • De leden van de vereniging en de gebruikers worden geacht kennis te hebben van onderhavig intern reglement.
 • De exploitant of zijn vertegenwoordigers kunnen aan de schutters munitie overdragen om op dezelfde dag deel te nemen aan de activiteiten in de schietstand, doch enkel de daartoe vereiste hoeveelheid. Elke aan- of verkoop van munitie wordt door de exploitant of de vertegenwoordiger genoteerd in het register model C dat wordt bijgehouden overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de Wapenwet.
 • De volgende personen zijn bevoegd om de exploitant, vermeld op de erkenning van de titularis van de erkenning, te vertegenwoordigen: alle leden van het bestuursorgaan van de vereniging.
 • HSV is compliant met de nieuwe Europese privacyregelgeving de General Data Protection Regulation (GDPR) omdat het persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens verwerkt, beschikt over een functionaris persoonsgegevens die het privacy register beheert, behoudt zijn data binnen Europa, heeft een privacy verklaring en ziet toe op de privacy rechten van zijn leden.
 • AVG akkoordverklaring HSV: Vanaf 25 mei 2018 is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens en ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens nog beter beveiligd en beheerd worden. We informeren U dat U in onze databank bent opgenomen en wij uw gegevens enkel inzetten in het kader van onze clubwerking. Wij verkopen, leasen of delen deze informatie niet voor commercieel gebruik. Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen. HSV blijft zich ertoe verbinden U op de meest transparant mogelijke manier op de hoogte te houden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens en U de kans te geven om ons gebruik van uw gegevens te controleren. U kunt dus gerust zijn, wij stellen alles in het werk om uw gegevens te beschermen. Ons aangepaste beleid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met informatie over uw rechten en over de manier waarop we uw gegevens gebruiken, vindt u op onze website (http://www.hsvshooting.be). Door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het jaarlijkse lidgeld geeft u expliciet de toestemming aan HSV om alle noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken voor het ledenbeheer en de organisatie van activiteiten. Deze toestemming is onbeperkt geldig. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en kan steeds vragen welke gegevens HSV verwerkt heeft en ze laten verbeteren of laten wissen. In sommige gevallen zal het intrekken van uw toestemming gevolgen hebben voor uw lidmaatschap bij de vereniging. U verklaart zich akkoord dat U op een voor U duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en risico van uw lidmaatschap bij HSV. U geeft hierbij eveneens de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. U stemt geheel vrijwillig in met deelname aan trainingen, oefeningen, wedstrijden, bijeenkomsten en evenementen. U behoud het recht om op elk moment en zonder opgaaf van redenen uw deelname te beëindigen. U weet dat de gegevens alleen en vertrouwelijk aan derden, die allen verplicht GDPR compliant zijn, bekend gemaakt zullen worden en U beschikt steeds over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Door de informatie en de diensten op http://www.hsvshooting.be te gebruiken gaat U akkoord met het Surf en beleidsplan, het privacy beleid en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. HSV kan U e-mails sturen om U op de hoogte houden van zijn activiteiten en diensten, tot wanneer U zich daar tegen verzet.

Artikel 14 – Besluit

 • Het intern reglement is steeds van toepassing in al de lokalen en plaatsen in eigendom of in huur van HSV. Het intern reglement beoogt het verschaffen van informatie en omvat waarborgen voor de veiligheid van iedereen die deze lokalen en plaatsen betreedt.
 • Het regelt mede de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle gebruikers van de schietstand en het vormt een aanvulling op de statuten van de vereniging.
 • Ieder lid van de vereniging wordt in kennis gesteld van dit huishoudelijk reglement (en de volgende latere revisies) vanaf het ogenblik van zijn aanvaarding als lid. Eventuele wijzigingen worden ter kennis gebracht van de leden op de wijze die door het bestuursorgaan zal bepaald worden.
 • Het nieuwe intern reglement werd volledig aangepast, goedgekeurd en aangenomen door het bestuursorgaan op datum van: 02/09/2021.